طرح سد بفراجرد خلخال

پرینت

هيئتي از كارشناسان آب استان اردبيل و مهندسين مشاور و مجري طرح سد بفراجرد خلخال در مورخه 90/5/5 از قسمتهاي مختلف كارخانه بازديد به عمل آوردند و توضيحات لازم را از مسئولين واحد ها دريافت كردند.   آقايان :  

مهندس ستاري؛    مجري طرح سد بفراجرد خلخال

مهندس هدايتي؛    كارشناس سد بفراجرد خلخال

مهندس هدايتي؛    مسئول قراردادهاي سد بفراجرد خلخال

مهندس چايچي؛     بازرس طرح و كارشناس شركت بازرسي صنعت پژوهان مطرح

مهندس نعمت زاده؛  كارشناس نيرو پروژه از مهندسين مشاور فراز آب

مهندس اصغر زاده؛   از شركت رادمان آذربايجان

مهندس رضائي؛       از شركت رادمان آذربايجان ؛ مجري سازه هاي فلزي طرح،

به همراه تني چند از ساير كارشناسان، اعضا متشكله هيئت بازديد كننده را تشكيل مي دادند.